Team

                    
Marlies Martig ​- Hüttenwartin

 

Jürg Martig - Hüttenwart & Bergführer

 

Tim Martig - Hüttabuäb & Hilfsparkwächter

 

Florian Reichenbach - Hüttenmitarbeiter

 

Kai Pfenning - Hüttenmitarbeiter