Stgilat

Il stgilat è in rampignader agil e trasor a la tschertga da vivonda. El è fitg derasà en noss guauds da guglias.

Ils stgilats fan in gnieu radund sco ina culla. En buns temps rimnan els vivonda e fan provisiuns en lieus zuppads. Suenter il past restan savens enavos puschas ruidas da pigns e da schembers. Ils stgilats èn activs da di e na fan nagin sien d’enviern per propi.

Il pli derasà en noss guauds è il stgilat brin stgir, ma mintgatant ves’ins er exemplars brin cotschnents.